Algemene Voorwaarden

 1. Identiteit van de verkoper

De website toegankelijk via de URL en is eigendom van en wordt uitgebaat door

Webdrukker.be B.V. (Hierna genoemd Webdrukker.be), Molsekiezel 73E, 3920 Lommel, ingeschreven bij de KBO onder

nummer 0734.931.881 en met als BTW nummer BTW BE0734 931 881

 1. Definities

2.1. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening

van zijn beroep of bedrijf die met Webdrukker.be in een contractuele relatie van

welke aard dan ook staat of komt te staan.

2.2. Producten: de door Webdrukker.be via de website te koop aangeboden

goederen.

2.3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Webdrukker.be en de

Koper inzake goederen die wordt gesloten in het kader van een door de

onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen

2.4. Op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt

van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van

de overeenkomst zelf;

2.5. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige

fysieke aanwezigheid van Webdrukker.be en de Koper, kan worden gebruikt voor de

sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

2.6. Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Koper in staat stelt om persoonlijk aan

hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk

toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is

afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde

reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van

Webdrukker.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Webdrukker.be

en de Koper.

3.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,

aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er

tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen

bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden

boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend

worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige

bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.4. Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij

hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Webdrukker.be is ingestemd.

3.5. Webdrukker.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder

ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.6. Door het gebruik van de Websites van Webdrukker.be en/of het plaatsen van

een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle

andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

3.7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en

overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van

hun beroep of bedrijf.

 1. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle offertes en aanbiedingen van Webdrukker.be zijn vrijblijvend, tenzij in de

offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt

indien het Product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de

tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt tevens indien deze niet binnen

14 werkdagen is aanvaard.

4.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.3. Webdrukker.be kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden

indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel

een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in

de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Webdrukker.be daaraan niet

gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende

aanvaarding tot stand, tenzij Webdrukker.be anders aangeeft.

4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdrukker.be niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige

orders.

4.6. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand.

4.7. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen op de Website zullen in

hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden Producten. Webdrukker.be kan niet

aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het

werkelijke Product.

4.8. Webdrukker.be behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van

redenen te weigeren.

 1. Bestelling

5.1. Webdrukker.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

5.2. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Webdrukker.be vrij gekozen.

Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de

opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die zij van de Koper

ontvangt.

5.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen.

Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a.

moeten bij de prijsaanvraag door de Koper opgegeven worden. Indien ze achteraf

kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De

volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, als- mede de

volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaak- te onveranderlijkheid

van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen

aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de Koper.

5.4. Indien de wet zulks vereist mag de Koper zich niet verzetten tegen het

vermelden van de naam van Webdrukker.be, zelfs indien op het drukwerk de naam

van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

5.5. Indien de Koper materiaal ter beschikking stelt van Webdrukker.be, moet dit op

tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd

worden in de bedrijfsgebouwen vanWebdrukker.be. Het voor ontvangst tekenen van

de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

Als de Koper prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan

draagt Webdrukker.be geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de

uitbelichting. Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt van

Webdrukker.be, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij

verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden.

Behoudens opzet en zware fout van Webdrukker.be, zijn personeel of

onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie,

veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn

verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte

bijkomende kosten.

Webdrukker.be is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van het door de Koper

geleverde materiaal.

5.6. Op vraag van de Koper zorgt Webdrukker.be voor een eenvoudige drukproef bv.

laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe

kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de Koper geen

drukproef, dan is Webdrukker.be in geen enkel geval verantwoordelijk voor de

kwaliteit van het eindproduct.

5.7. Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige - of

grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in

de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of

bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de Koper

aangebracht, worden de Koper extra in rekening gebracht en verlengen de

uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden

uitgevoerd op risico van de Koper.

 1. Toleranties

Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door Webdrukker.be,

aanvaardt de Koper de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze

materialen. Webdrukker.be mag 5 procent (met een minimum van honderd exemplaren)

meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van

drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag

Webdrukker.be 20 procent (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan

het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of

meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren.

 1. Levering

7.1. Als plaats van levering geldt het aangegeven verzendadres dat bij

Webdrukker.be bekend is op de website, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf

de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen

leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Koper bij het

inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde

proeven, in gebreke is gebleven.

7.3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere

redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht.

7.4. Alle door Webdrukker.be in de overeenkomst genoemde (leverings) termijnen

zijn naar beste weten vastgesteld en approximatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts

als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien

overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

7.5. Uitlading van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.

7.6. Webdrukker.be is gerechtigd om goederen te leveren in gedeelten

(deelleveranties).

7.7. De Koper erkent dat Webdrukker.be voor de levering van Producten afhankelijk

is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er, o.a., voor te zorgen dat de

plaats waar de Producten dienen geleverd te worden vrij en gemakkelijk bereikbaar

is en dat, indien nodig, de Producten opgeborgen kunnen worden op risico van de

Koper.

7.8. Indien de Koper Producten weigert of in gebreke blijft een daad te stellen die

noodzakelijk is voor de levering van Producten, zal Webdrukker.be het recht hebben

de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te beëindigen, over

de Producten te beschikken naar goeddunken van Webdrukker.be en enig verlies

en/of kosten opgelopen ten gevolge van dergelijke weigering of gebrek (met

inbegrip van, maar niet beperkt tot opslagkosten vanaf de geplande datum van

levering) te verhalen op de Koper.

 1. Bewaring

8.1. Indien de Koper wenst dat Webdrukker.be productie-elementen zoals zetwerk,

filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit

schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Webdrukker.be overeenkomen.

Offsetplaten worden niet bewaard.

8.2. Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de Koper

en die in het bedrijf van Webdrukker.be staan, blijven er voor rekening en risico van

de Koper, die uitdrukkelijk Webdrukker.be van elke verantwoordelijkheid van welke

aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of

gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van

Webdrukker.be, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde

bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is.

Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de Koper bestemd zijn. De

bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de Koper

betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen

deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen

weerhouden worden.

 1. Prijs

9.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere

heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te

maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper.

9.2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de

offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen

van een bestelling aanvaardt de Koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen

prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke

meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke

prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem

bindend.

9.3. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,

kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Webdrukker.be worden

gecorrigeerd.

 1. Betaling en incassokosten

10.1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de

overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de

Website op het moment van de bestelling, geldt dat binnen 14 dagen na

factuurdatum, op een door Webdrukker.be aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd de betaling dient te geschieden. Webdrukker.be is gerechtigd om

periodiek te factureren.

10.2. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder

bijkomende voorafgaande ingebrekestelling

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder

ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding

van 15 procent, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25 procent per maand vanaf

de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een

volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in

hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro

administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling

van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Webdrukker.be

verschuldigde.

10.3. In geval van niet tijdige betaling is Webdrukker.be bevoegd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het

moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de

betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door Webdrukker.be in het kader van de overeenkomst geleverde zaken

blijven eigendom van Webdrukker.be totdat de Koper alle verplichtingen uit de met

Webdrukker.be gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2. Door Webdrukker.be geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin

als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te

bezwaren.

11.3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht

mag worden om de eigendomsrechten van Webdrukker.be veilig te stellen.

11.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper

verplicht om Webdrukker.be daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5. Voor het geval Webdrukker.be zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten

wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke

toestemming aan Webdrukker.be en door Webdrukker.be aan te wijzen derden om

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Webdrukker.be zich

bevinden en die zaken terug te nemen.

 1. Risico-overgang

12.1. Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door Webdrukker.be verkochte

Producten zijn blootgesteld nadat de Producten de fabriek hebben verlaten (zoals,

maar niet beperkt tot, risico’s van vervoer) zijn voor rekening van de koper.

12.2. Indien de levering van de Producten niet kan gebeuren door enige oorzaak die

te wijten is aan de Koper, zal het risico overgaan op de Koper op de geplande datum

van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de Koper.

 1. Garanties

13.1. Webdrukker.be garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de door

Webdrukker.be vervaardigde Producten voor het door de Koper geplande gebruik.

Webdrukker.be garandeert evenmin de kwaliteit van de vervaardigde Producten op

basis van het door de Koper afgeleverde materiaal.

13.2. Iedere vorm van garantie komt hoe dan ook te vervallen indien een gebrek is

ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik

daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud

daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke

toestemming van Webdrukker.be, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen

hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere

zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze

werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt

evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg

is van omstandigheden waar Webdrukker.be geen invloed op kan uitoefenen,

daaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden (bijvoorbeeld

doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

13.3. Alle waarborgen en voorwaarden van verantwoordelijkheid van gemeen recht

ten laste van Webdrukker.be, worden uitgesloten in de mate dat de wet niet

dwingend hun toepassing oplegt.

14.Klachtenregeling

14.1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij

redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd

gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na de

levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op

meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

14.2. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens

bestelde zaken.

14.3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van

Webdrukker.be daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

14.5. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,

inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening

gebracht worden.

 1. Aansprakelijkheid

15.1. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is Webdrukker.be niet

aansprakelijk voor:

Schade of verlies rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit schade aan of

verlies van een deel of het geheel van de Producten tijdens het vervoer ervan;

gebreken in de Producten veroorzaakt door normale slijtage, abnormale of

ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van

de Koper of enige derde;

gebreken, van welke aard ook, aan door Webdrukker.be geleverde Producten die

reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;

alle andere gebreken in de Producten tenzij Webdrukker.be hiervan, per

aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de zeven (7) kalenderdagen na de

levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes (6)

maanden na de levering;

schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Webdrukker.be is uitgegaan van door

of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

15.2. In geval van aansprakelijkheid van Webdrukker.be, zal de enige verplichting van

Webdrukker.be erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme Producten

terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze nietconforme

Producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.

15.3. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijk recht, de

totale aansprakelijkheid van Webdrukker.be ten aanzien van de koper beperkt tot de

prijs van de Producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de

koper. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ongeacht het toepasselijke

aansprakelijkheidsregime met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contractuele

aansprakelijkheid, aquiliaanse aansprakelijkheid, foutloze aansprakelijkheid,

productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en zelfs in

geval van zware fout.

15.4. Webdrukker.be is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

 1. Overmacht

16.1. In geval van overmacht is Webdrukker.be niet gehouden haar verplichtingen

jegens de Koper na te komen. Webdrukker.be is gerechtigd haar verplichtingen op te

schorten voor de duur van de overmacht.

16.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke

omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder

meer stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, bedrijfsstoringen,

energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of

gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn

van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere

ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen

vergunning.

 1. Intellectuele eigendom

17.1. Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten

van derden, indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde.

Alleen de Koper is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst

de uitvoering van de opdracht.

17.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de

producten en/of de Website berusten bij Webdrukker.be, haar toeleveranciers of

andere rechthebbenden.

17.3. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-,

merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele

eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of

commerciële know how, methoden en concepten.

17.4. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als

bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke

toestemming van Webdrukker.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden,

tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

 1. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

18.1. Webdrukker.be is gerechtigd deze overeenkomst per aangetekende brief met

onmiddellijke ingang en van rechtswege, te ontbinden, de Producten in transit tegen

te houden en verdere levering(en) op de schorten indien:

de Koper in gebreke blijft één of meerdere van de verplichtingen van deze

overeenkomst (tijdig) na te leven;

na het sluiten van de overeenkomst Webdrukker.be ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet

zal nakomen;

indien de Koper failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt

of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft;

Door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Webdrukker.be kan

worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities zal nakomen.

Dit onverminderd de rechten van Webdrukker.be om schadevergoeding te eisen.

18.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Webdrukker.be op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Webdrukker.be de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en

overeenkomst.

18.3. Indien Webdrukker.be tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei

wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze

ontstaan.

18.4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Webdrukker.be

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor

direct en indirect ontstaan.

18.5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Webdrukker.be

gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot

schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

18.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webdrukker.be, zal

Webdrukker.be in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te

verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper

toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webdrukker.be

extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening

gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn

te voldoen, tenzij Webdrukker.be anders aangeeft.

18.7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan

zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de

eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van

de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening

worden gebracht.

18.8. De Koper kan Webdrukker.be het uitvoeren van een opdracht van periodieke

aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits

eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient

betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen

zal de Koper Webdrukker.be vergoeden voor al de geleden schade en winstderving

gedurende de niet-nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot

7.500 EUR;

6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot

25.000 EUR;

1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25.000

EUR of meer.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van

toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van

Webdrukker.be, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd

aan de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Tongeren of Hasselt.

 1. Slotbepalingen

20.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of

voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een

afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

20.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor

enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht

worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet

de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze

algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en

Webdrukker.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Algemene voorwaarden B2C

 1. Identiteit van de verkoper

De webshop toegankelijk via de URL www.webdrukker.be is eigendom van en wordt

uitgebaat door Webdrukker.be, Molsekiezel 73E, 3920 Lommel, ingeschreven bij de

KBO onder nummer 0705.592.252 en met als BTW nummer BTW BE0705.592.252

 1. Definities

2.1. Consument: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige

doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

2.2. Producten: de door Webdrukker.be via de Website te koop aangeboden

goederen.

2.3. Overeenkomst op afstand : elke overeenkomst tussen een onderneming en een

consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een

door Webdrukker.be georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten

op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van

een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de

overeenkomst zelf;

2.4. Techniek voor communicatie op afstand : ieder middel dat, zonder gelijktijdige

fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de

sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen;

2.5. Duurzame drager : ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om

persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie

gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die

is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van

Webdrukker.be en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen

Webdrukker.be en de Consument.

3.2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Webdrukker.be zijn

in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

3.3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking

van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst

van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

3.4. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven,

specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Producten. Mochten er

tussen de specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen

bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven

de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

3.5. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend

worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige

bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

3.6. Webdrukker.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder

ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

3.7. Door het gebruik van de Website van Webdrukker.be en/of het plaatsen van een

bestelling aanvaardt de Consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle

andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

4.1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken,

tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan

de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is

gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres.

4.4. De Consument en Webdrukker.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik

te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot

stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet

niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De

elektronische bestanden van Webdrukker.be gelden hierbij, voor zover de wet dat

toelaat, als bewijs.

4.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met

betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten

die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk

(weer)gegeven of gedaan. Webdrukker.be kan niet aansprakelijk worden gesteld als

een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke product.

 1. Bestelling

5.1. Webdrukker.be zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

5.2. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door Webdrukker.be vrij gekozen.

Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de

opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die zij van de

Consument ontvangt.

5.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen.

Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a.

moeten bij de prijsaanvraag door de Consument opgegeven worden. Indien ze

achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing.

De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, als- mede de

volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaak- te onveranderlijkheid

van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen

aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de

Consument.

5.4. Indien de wet zulks vereist mag de Consument zich niet verzetten tegen het

vermelden van de naam van Webdrukker.be, zelfs indien op het drukwerk de naam

van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

5.5. Indien de Consument materiaal ter beschikking stelt van Webdrukker.be, moet

dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco

geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van Webdrukker.be. Het voor ontvangst

tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

Als de Consument

prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt

Webdrukker.be geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de

uitbelichting. Als de Consument digitale bestanden ter beschikking stelt van

Webdrukker.be, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij

verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware

fout van Webdrukker.be, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of

vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde

materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze

problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

5.6. Webdrukker.be is nooit aansprakelijk voor de kwaliteit van het door de

Consument geleverde materiaal.

5.7. Op vraag van de Consument zorgt Webdrukker.be voor een eenvoudige

drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in

getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de

Consument geen drukproef, dan is Webdrukker.be in geen enkel geval

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

5.8. Webdrukker.be moet de door de Consument aangeduide zetfouten en

woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-,

taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van

welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten,

in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de

Consument aangebracht, worden de Consument extra in rekening gebracht en

verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven

wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de Consument.

 1. Levering

6.1. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf

de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen

leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de Consument bij

het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de

verbeterde proeven, in gebreke is gebleven.

Behoudens een bij de bestelling schriftelijk bedongen termijn, is de leveringstermijn

dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via

overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst

van de betaling.

6.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt

besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Webdrukker.be streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per email

aan de Consument te melden.

6.3. Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming

van de overeenkomst opgegeven adres.

6.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd,

gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument.

6.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een

aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Webdrukker.be

het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6.6. De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af

te nemen. Bij gebreke daarvan is Webdrukker.be gerechtigd de betaling van de

koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan

de Consument van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in

kwestie).

 1. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en alle andere heffingen

van overheidswege.

7.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

7.3. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de

offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding.

7.4. De Consument is de prijs verschuldigd die Webdrukker.be in haar bevestiging

conform artikel 4.3 van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke

(manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na

de totstandkoming van de overeenkomst door Webdrukker.be worden gecorrigeerd.

7.5. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Consument

medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere

voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit

wordt duidelijk aan de Consument medegedeeld.

 1. Betaling

8.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Ideal

Bankcontact

Sofort banking

KBC/CBC Payment Button

Belfius Direct Net

ING Home’Pay

Overschrijving

8.2. Webdrukker.be kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

8.3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te

waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over

internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U

herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw

browser.

8.4. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop

de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

Webdrukker.be is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever.

8.5. In het geval door Webdrukker.be een betalingstermijn is afgesproken geldt dat

door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is, zonder

bijkomende voorafgaande ingebrekestelling.

Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder

alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

8.6. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder

ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding

van 15 procent, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25 procent per maand vanaf

de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een

volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in

hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro

administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij nietbetaling

van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar

worden.

8.7. In geval van niet tijdige betaling is Webdrukker.be bevoegd de overeenkomst

met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het

moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen,

de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op

de Consument over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product

volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

9.2. De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan,

niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Verzakingsrecht

10.1. Overeenkomstig de Belgische Wet betreffende marktpraktijken en

consumentenbescherming (WMPC), kan de consument het herroepingsrecht niet

uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens

de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk

karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel

kunnen bederven of verouderen.

10.2. Indien Webdrukker.be uitzonderlijk een Product verkoopt dat niet valt onder één

van de uitzonderingen van de

WMPC en in het bijzonder, dat niet vervaardigd is volgens de specificaties van de

Consument, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen

gedurende 14 dagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Dit zal hem duidelijk worden medegedeeld door Webdrukker.be.

Tijdens de Herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het goed

en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor

zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het goed met alle

geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en

verpakking aan Webdrukker.be terugzenden, conform de door Webdrukker.be

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij terugzending van goederen draagt de Consument het risico voor beschadiging of

verlies.

Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste

de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de Consument een deel of het totaal van de aankoopprijs en de aan de

aankoop verbonden kosten al betaald heeft, zal Webdrukker.be dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen.

 1. Garantie

11.1. De Consument beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen

gekocht bij Webdrukker.be. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan

overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de

voormelde periode verbindt Webdrukker.be zich ertoe het gebrekkige goed (of

onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Webdrukker.be behoudt

zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn,

of indien herstelling onmogelijk is.

Om een beroep te doen op een garantie, moet de Consument het

aankoopbewijs/orderconfirmatie of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is

niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te

worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De Consument komt de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies

van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

11.2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in

de volgende gevallen:

 • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder

begrepen reparaties die niet met toestemming van Webdrukker.be of de fabrikant

zijn verricht;

 • indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar

gemaakt;

 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of

onoordeelkundig gebruik;

 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig

onderhoud.

11.3. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel

van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden

gemaakt en deze kosten uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten

altijd voor rekening van de Consument. Webdrukker.be streeft ernaar hiervan van

tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de

Consument niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

11.4. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze

herstelling uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Consument hiervan op

de hoogte gesteld. Wanneer de Consument niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord

gaat met de kostenopgave, dan kan hij zijn eigendom retour ontvangen tegen

betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Consument deze onderzoekskosten

zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald,

dan vervalt het eigendom van het product aan Webdrukker.be.

11.5. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde

garantie van toepassing zijn.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. De verantwoordelijkheid van Webdrukker.be is beperkt tot het terugnemen van

de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de

bijkomende exemplaren.

12.2. Het is mogelijk dat Webdrukker.be op haar Website links opneemt naar andere

websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke

links zijn louter informatief. Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud

van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 1. Overmacht

13.1. In geval van overmacht is Webdrukker.be niet gehouden haar verplichtingen

jegens de Consument na te komen. Webdrukker.be is gerechtigd haar verplichtingen

op te schorten voor de duur van de overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke

omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere

partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren

onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een

(telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of

het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering

van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via

overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. Intellectuele eigendom

14.1. Webdrukker.be is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten

van derden, indien zij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde.

Alleen de Consument is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten

schorst de uitvoering van de opdracht.

14.2. De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom

van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot

de producten en/of de Website berusten bij Webdrukker.be, haar toeleveranciers of

andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-,

tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten,

waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how,

methoden en concepten.

14.3. Het is de Consument verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als

bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke

toestemming van Webdrukker.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden,

tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 1. Periodieken - Opzeg

De Consument kan Webdrukker.be het uitvoeren van een opdracht van periodieke

aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits

eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient

betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen

zal de Consument Webdrukker.be vergoeden voor al de geleden schade en

winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn :

3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot

7.500 EUR ;

6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot

25.000 EUR ;

1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25.000

EUR of meer.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van

toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van

Webdrukker.be, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd

aan de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Tongeren of Hasselt.

 1. Slotbepalingen

17.1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of

voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een

afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.

17.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor

enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht

worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet

de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze

Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Consument

en Webdrukker.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

© 2019 - 2022 Webdrukker.be onder licentie van SEDU Internet